Всеки участник в онлайн анкетата по условия на труд може да ползва безплатно настоящата база данни, след като въведе своя персонален код, посочен в писмото към анкетната карта 

Ключ

« Назад

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007–2013, АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

По проект BG051PO001 „Превенция за безопасност и здраве при работа”

 

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.