На 19 юли 2010 г. стартира работата на терен в рамките на Националното изследване на условията на труд в България. Предвижда се провеждането на повече от 2 500 стандартизирани интервюта в 417 фирми на територията на цялата страна относно условията на труд. Стандартизираните интервюта ще бъдат проведени в периода 19 юли – 1 август 2010г.

Интервютата ще се провеждат от обучени анкетьори по предварително разработен въпросник. Ще се анкетират служители на предприятията, попаднали в извадката. Интервютата са доброволни, анонимни и се провеждат лице – в – лице.

Събраната информация от интервютата ще се използва за изготвянето на анализ на условията на труд по икономически сектори и раздели. 
 

« Назад

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007–2013, АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

По проект BG051PO001 „Превенция за безопасност и здраве при работа”

 

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.