Научноизследователски сектор към СУ “Св. Климент Охридкси”

Научноизследователският сектор (НИС) при СУ "Св. Климент Охридски" е създаден през 1964 г. НИС е член на Асоциацията за Европейски научен и технологичен трансфер.

Научноизследователският сектор при Софийския университет обхваща дейността на академичния състав по организирането, обслужването и извършването на фундаментални и приложни изследвания, консултантска, експертна, технологична и други дейности, осъществявани въз основа на договори. Изследователската дейност обхваща различни области на природните и обществените науки. Основните дейности на НИС са: административно, финансово и логистично обслужване на научно-изследователски проекти; популяризиране на резултатите от научно-изследователската дейност у нас и в чужбина; участие в международни програми, мрежи и инициативи в изграждането на Европейското научно пространство; организира и подпомага работата на Звено по стратегическо планиране, мониторинг и управление на качеството и на Звено по конкурсна и проектна дейност към НИС.
 

« Назад

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007–2013, АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

По проект BG051PO001 „Превенция за безопасност и здраве при работа”

 

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.