Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда" (ИА "ГИТ") е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София. Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Агенцията упражнява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство съгласно Кодекса на труда и специализиран контрол по спазване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за насърчаване на заетостта, както и на други нормативни актове.

Инспекцията е организирана в Обща и Специализирана администрация. Главната инспекция по труда дава сведения и технически съвети на работодателите и на  работници за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и консултации по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта. Задължение на инспекцията е да уведомява компетентните органи за установени празноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.
 

« Назад

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007–2013, АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

По проект BG051PO001 „Превенция за безопасност и здраве при работа”

 

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.