Обединение "Национално изследване на условията на труд"

 бул. Цариградско шосе
бл. 22, вх.3, ап.31
София 1113
тел.: /+359 2/ 971 25 58
факс: /+359 2/ 870 96 61
 

 

Лица за контакти: 

Представляващ обединението:
Иван Нейков
ivan.neykov@bilsp.org

Ръководител екип:
Йордан Димитров 
jordandim@bilsp.org

Координатор на проекта:
Валентина Стоицева 
v.stoiceva@bilsp.org

 

 

 

« Назад

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007–2013, АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

По проект BG051PO001 „Превенция за безопасност и здраве при работа”

 

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.