Национално изследване условия на труд в България 2010

 

На 14 май 2010г. Балкански институт по труда и социалната политика заедно с Научноизследователски сектор към СУ “Св. Кл. Охридски” и германската Б.А.Д “Здравна превенция и технология за безопасност” (B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH) B.A.D в рамките на обединение “Национално изследване на условията на труд” стартира Национално изследване на условията на труд в България по поръчка на  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Изследването е част от стратегически проект на Главна инспекция по труда „Превенция и безопасност при работа”, финансиран по мярка 2.3 „Подобряване условията на труд на работното място” на оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013. Ще бъдат изследвани условията на труд в предприятия от всички 21 икономически сектори в страната съгласно Класификатора на икономическите дейности 2008 като резултатите ще бъдат обобщени на ниво икономически сектор, а по някои елементи и на ниво икономически раздел. Предмет на изследването ще бъдат безопасните и здравословни условия на труд, травматизъм, професионални болести, оценка на риска и степента на елиминирането му, прилагане на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа, разпределение на работното време, организация и заплащане на труда, социално сътрудничество, почивки, отпуски, свободно време, достъп до обучение и информация както и здравни услуги, баланс „работа-свободно време”, дискриминация, права на трудещите се, прилагане на трудово законодателство, колективно договаряне и други

Методологията на изследването използва като основа тази на Европейското изследване на условията на труд, провеждано от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд в Дъблин.

В рамките на проучването ще бъдат адресирани повече от 150,000 души от специфични целеви групи като наети лица, ръководители, служители по охрана на труда или отговорни за безопасността и здравето при работа, представители на служби по трудова медицина, акредитирани органи за контрол на фактори на работната среда, представилите на структурите на ГИТ, членове на ТЕЛК или други органи, отговорни за регистрацията на професионалните заболявания и други.

При провеждане на изследването ще бъдат използвани седем основни инструмента за набиране на първична и вторична информация. Предвиждат се стандартизирани интервюта сред 2,100 наети лица, пощенска анкета сред 35,000 души, онлайн анкета сред повече от 120,000 души, 4 специализирани фокус групи, замервания на фактори на работната среда в предприятия от изследваните сектори, официални данни на НОИ и събиране на практики по БЗР от конкретни предприятия и икономически дейности.

Различните инструменти за набиране на информация ще позволят извършването на различни вторични анализи (социологически, факторен, корелационен, регрисионен и други) на условията на труд по икономически сектори и раздели, включително сравнителни анализи между различните източници на информация.

Като резултати се очакват разработването мащабен доклад за състоянието на условията на труд в България, включително по икономически сектори и раздели и елементи на условията на труд както и определянето на 12-те най-рискови икономически сектора в България. Очаква се публикуването на резултатите да стане в средата на декември 2010г. 

« Назад

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007–2013, АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

По проект BG051PO001 „Превенция за безопасност и здраве при работа”

 

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.